Weranda Home, Sławica
Przyjazd 03 paź 2023
Wyjazd 04 paź 2023
Tło bannera

Regulamin

REGULAMIN WERANDA HOME

 
Dyrekcja WERANDA STARY RYNEK SP. Z O. O. (NIP: 7831792088 REGON: 381776142)(dalej, jako „Obiekt” lub „Weranda Home”) przedstawia Państwu Regulamin, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju wszystkich naszych Gości.
 
§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 
Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Weranda Home, odpowiedzialności, korzystania z urządzeń znajdujących się w Obiekcie oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w naszym Obiekcie.
Zawarcie umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Gościa, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu Weranda Home, który obejmuje budynek, w którym mieszczą się Apartamenty, teren ogrodu oraz otoczenie przyległego do ogrodu jeziora, stajnię oraz pobliską niestrzeżoną plażę.
Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym Apartamencie.
Na stronie www.werandahome.com znajduje się szczegółowy opis Apartamentów Weranda Home, katalog świadczonych przez Weranda Home usług oraz cennik.
 
§ 2 CISZA NOCNA
 
Gości Weranda Home obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Weranda Home powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Weranda Home może odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy nie przestrzegają godzin ciszy nocnej lub w sposób rażący zakłócają spokój pozostałych Gości Weranda Home.
Weranda Home zastrzega sobie możliwość zorganizowania okolicznościowych imprez, w godzinach ciszy
nocnej, po uprzednim poinformowaniu Gości.
 
§ 3 BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI
 
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach i innych pomieszczeniach oddanych do użytku Gości żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Apartamentów i innych pomieszczeń. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
Bezwzględnie zakazuje się przebywania dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia bez nadzoru prawnych opiekunów na plaży Weranda Home oraz w okolicy jeziora.
Na terenie Obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, w szczególności broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, immisji nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które w nadmierny sposób mogą przeszkadzać, szkodzić czy irytować pozostałych Gości.
Obiekt jest zamknięty od godziny 24:00 do godziny 6:00 dnia następnego. W Werandzie Home prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się na terenie obiektu oraz ochrony porządku i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Weranda Home Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań.
 
§ 4 ZAKAZ PALENIA I SPOŻYWANIA ALKOHOLU
 
Na terenie Obiektu Weranda Home obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych wyrobów, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Naruszenie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na obciążenie go karą umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), liczonej za każdy dzień pobytu i płatnej w dniu wyjazdu, bez konieczności uprzedniego wezwania do jej uiszczenia. Zakaz dotyczy również e-papierosów.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika Recepcji palenia papierosów lub innych wyrobów w Apartamencie bądź łazience, niezależnie o kary, o której mowa w ust. 1 powyżej, Weranda Home ma możliwość naliczenia opłaty za dodatkowe czyszczenie Apartamentu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ).
Na terenie restauracji i przylegających do niej częściach, obowiązuje zakaz spożywania własnych wyrobów alkoholowych.
 
§ 5 DOBA HOTELOWA
 
Apartamenty wynajmowane są na doby.
 
Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Weranda Home w miarę dostępności Apartmentów może na wyraźną prośbę Gości nieodpłatnie przyspieszyć godzinę przyjazdu lub
przedłużyć godzinę wyjazdu, jednak nie dłużej niż o 1-dną godzinę. Prośbę należy zgłosić najpóźniej w przeddzień przyjazdu lub wyjazdu.
Przebywanie w Apartamencie lub pozostawienie w nim rzeczy poza godzinę 11:00, bez uprzedniego poinformowania o tym pracownika Recepcji, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest traktowane, jako nieuprawnione przedłużenie pobytu. W takim przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00, zostanie on obciążony dodatkową opłatą stanowiącą 50 % ceny wynajmu Apartamentu za dobę.
Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że Apartament został wynajęty na jedną dobę. Prośbę o przedłużenie doby, poza okres wskazany w dniu przybycia, na czas dłuższy niż wskazany w ust. 2 powyżej, Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej, nie później jednak niż do godziny 10.30 w dniu wyjazdu. Prośba o przedłużenie pobytu zostanie uwzględniona w miarę dostępności Apartamentów. W każdym przypadku Weranda Home może odmówić prośbie, jeżeli Gość nie przestrzega postanowień obowiązującego Regulaminu, jak również w przypadku nieuregulowania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
• przedłużenie doby hotelowej do godziny 20.00 podlega opłacie 50% ceny za dobę,
• przedłużenie doby hotelowej po godzinie 20.00 podlega pełnej opłacie 100% ceny za dobę.
7. Skrócenie pobytu w Weranda Home, Gość powinien zgłosić do Recepcji każdorazowo do godziny 10.30.
Skrócenie pobytu nie zwalnia Gościa z obowiązku zapłaty ceny, za cały wcześniej zarezerwowany i
uzgodniony okres.
 
§ 6 CENNIK, REZERWACJA i REJESTRACJA GOŚCI
 
Opis i cennik usług świadczonych przez Weranda Home jest umieszczony na stronie internetowej www.werandahome.com. Ceny podane przez Weranda Home zawierają podatek VAT.
Rezerwacja pobytu w Weranda Home następuje przed przyjazdem lub najpóźniej w dniu przyjazdu, w miarę dostępności Apartamentów.
Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać planowany czas pobytu. Cena pobytu każdego z gości jest ustalana przed dokonaniem rezerwacji.
W dniu dokonania rezerwacji, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od dnia złożenia rezerwacji, Gość obowiązany jest do dokonania wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 % całkowitego kosztu pobytu. Brak zapłaty opłaty rezerwacyjnej, w wyżej wskazanym terminie, stanowi o automatycznym odwołaniu rezerwacji.
Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny pobytu Gościa. W przypadku nie anulowania rezerwacji Apartamentu przez Gościa na 7 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku nie dotarcia Gościa w dniu przyjazdu do godziny 16:00 do Weranda Home, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Jeżeli zaś rezerwacja zostanie anulowana z przyczyn leżących po stronie Weranda Home, wówczas opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Gościowi.
W dniu przyjazdu Gość obowiązany jest do zapłaty całkowitej ceny za pobyt, z uwzględnieniem ust. 4 powyżej, oraz do rejestracji. W przypadku odstąpienia od pobrania przez Weranda Home całkowitej
ceny pobytu w dniu przyjazdu Gościa, Weranda Home zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu pre-autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
Każdego Gościa przebywającego w Weranda Home dotyczy obowiązek rejestracji.
Podstawą do rejestracji Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu pracownik Recepcji może odmówić wydania klucza do pokoju.
Pracownik Recepcji może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu naruszyli postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Weranda Home lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Weranda Home lub innych osobach przebywających w Obiekcie; pozostają pod wpływem alkoholu lub innych używek; zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych Gości lub personelu Weranda Home. Weranda Home może wyrejestrować z Obiektu Gościa, który w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje bez obowiązku zwracania ceny za pobyt. W takim przypadku, Gość obowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Weranda Home, uregulowania należności za dotychczasowe usługi i do zapłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu Weranda Home. Gość nie może udostępniać Apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
Osoby niezarejestrowane w Weranda Home mogą gościnnie przebywać na terenie Weranda Home od godziny 7:00 do godziny 22:00, po uprzednim poinformowaniu pracownika Recepcji.
Przebywanie osób niezarejestrowanych w Apartamencie Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na odpłatne dokwaterowanie tych osób do wynajmowanego przez niego Apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika obowiązującego w Weranda Home. Dzieci do lat 5 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie. Na życzenie Gościa przebywającego w
Weranda Home z małym dzieckiem do lat 2, w miarę dostępności, do Apartamentu wstawiane jest nieodpłatnie łóżeczko.
 
§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE
 
WERANDA HOME
 
Gość obowiązany jest do utrzymania czystości i porządku podczas przebywania na ternie Obiektu Weranda
Home, w szczególności w Apartamencie i innych, pomieszczeniach udostępnionych do jego wyłącznego
użytku, tak samo jak w innych pomieszczeniach dostępnych dla wszystkich Gości Weranda Home.
Gość zobowiązany jest dbać o sprzęt i powierzone mu mienie, z momentem przekazania mu kluczy do
wynajętego Apartamentu. Z momentem przekazania mu kluczy ponosi również odpowiedzialność, o
której mowa w § 9 ust. 3 poniżej. Za zagubienie klucza do Apartamentu pobierana jest opłata 100 zł.
Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym
przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa
korzystania.
Goście każdorazowo opuszczając zajmowany Apartament powinni ze względów bezpieczeństwa wyłączyć
telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz, a następnie upewnić się czy są
zamknięte. Gość może pozostawić klucz na Recepcji.
Wszyscy Goście Weranda Home zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Weranda Home, będą odesłane na wskazany przez Gościa
adres na jego koszt.
W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Weranda Home
przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego
okresu przedmioty te przejdą na własność Weranda Home.
Weranda Home akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową
opłatą, w specjalnie wydzielonym miejscu. Zakazuje się przebywania zwierząt w Apartamentach.
O pobycie zwierzęcia na terenie Weranda Home, Gość jest obowiązany poinformować pracownika Recepcji
w momencie dokonywania rezerwacji, nie później jednak niż w momencie odbioru karty pobytowej.
Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla
innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez
zwierzę na terenie Weranda Home.
Weranda Home może odmówić przyjęcia zwierząt, które według jego subiektywnej oceny uzna za
niebezpieczne.
 
§ 8 USŁUGI I REKLAMACJE
 
Weranda Home świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości świadczonych
usług przez Weranda Home. Wszelkie reklamacje przyjmuje pracownik Recepcji.
Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie i nie dłużej niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.
Weranda Home dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Gościom:
• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościach
korzystających z usług Weranda Home,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa,
• usługę sprawną pod względem technicznym - w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być
usunięte, Weranda Home dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić Apartament lub w
inny sposób złagodzić niedogodności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
Nagła awaria jednego z urządzeń, o którym mowa w ust. 3 powyżej i w związku z tym zdarzeniem brak
możliwości korzystania z usługi, do wykonania, której urządzenie jest konieczne, nie upoważnia Gościa
do żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii.
Dodatkowo na życzenie Gościa, Weranda Home świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
• budzenie o wyznaczonej godzinie,
• przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie Weranda Home w czasie pobytu
Gościa w Obiekcie
z zastrzeżeniem § 10 ust. 6 Regulaminu,
• przechowanie bagażu Gościa, na wyłączną odpowiedzialność Gościa,
• zamawianie taksówki,
• udostępnianie w wyznaczonym miejscu żelazka oraz deski do prasowania.
Goście Weranda Home mogą korzystać odpłatnie z:
• usługi prania,
• kompletu dodatkowej pościeli,
• room service.
Śniadanie podawane jest na sali restauracyjnej od godz. 7:00 do godz. 10:30.
 
§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 
Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Weranda Home pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie
szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Bezwzględnie zakazuje się przebywania dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia bez nadzoru opiekunów prawnych na plaży znajdującej się w obrębie Weranda Home oraz w okolicy jeziora.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w Obiekcie Weranda Home, w szczególności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń
technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zapłata odszkodowania za wyrządzoną szkodę powinna nastąpić najpóźniej w dniu wyjazdu Gościa.
Weranda Home zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe, w przypadku nieuregulowania ich w terminie, o którym mowa w zdaniu 1.
W przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt i inne usługi dostarczone Gościowi, a także w przypadku braku zapłaty przez Gościa odszkodowania z tytułu wyrządzonej przez niego szkody,
Werandzie Home przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach Gościach, znajdujących się na terenie Obiektu.
Gość obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika Recepcji o wyrządzonej szkodzie i każdym stwierdzeniu nieprawidłowości lub uszkodzeń znajdującego się w Apartamencie wyposażenia.
Gość zobowiązuje się zapłacić za sprzątanie nieczystości kwotę 300 zł.
 
§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WERANDA HOME
 
Weranda Home jest ubezpieczona w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Weranda Home ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w
zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Zarzecz wniesioną nie uznaje się pojazdu mechanicznego oraz przedmiotów w nim pozostawionych, jak i zwierząt.Na teren Obiektu Weranda
Home zakazuje się wniesienia rzeczy uciążliwych dla innych Gości, w szczególności z uwagi emitowany poziom hasłu i zapachy.
Weranda Home nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie Gościa spowodowane bezpośrednio na skutek niezastosowania się przez Gościa do Regulaminu, w tym przepisów przeciwpożarowych.
Weranda Home nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa na terenie Obiektu po jego opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nimi, w szczególności na terenie ogrodu Weranda Home, stajni i plaży znajdującej się w obrębie Obiektu.
Weranda Home odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną bez ograniczeń, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu znajdującego się w Recepcji Weranda Home.
Weranda Home zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, które w stosunku do wielkości i standardu Weranda Home mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca i których nie można umieścić w depozycie.
Weranda Home nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu
należącego do Gościa pozostawionego zarówno w obrębie Obiektu, jak i poza terenem Weranda Home,
przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.
 
§ 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 
Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Weranda Home dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałychusług świadczonych przez Weranda Home. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
Zakazuje się prowadzenia na terenie Weranda Home prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 
 
DYREKCJA WERANDA HOME
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Weranda Stary Rynek Sp. z o.o., Karola Libelta 29/1, 61-707 , Poznań Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane